Privacy

Privacyverklaring

We vinden jouw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die je met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen.

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, die belast zijn met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen ICTZ of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken. De persoonsgegevens komen binnen bij de HR afdeling en ICTZ zal geen gegevens van sollicitanten verstrekken aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.

 

ICTZ bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Na afloop van de procedure, zal ICTZ de gegevens maximaal 4 weken bewaren. Wel kunt u schriftelijk toestemming geven om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor u komt. Hiervoor hanteert ICTZ een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure. In het geval een sollicitant wordt aangenomen, dan worden de gegevens bewaard tot het moment dat de sollicitant is ingevoerd in het HR-systeem van ICTZ.

 

De gegevens die door de sollicitant gestuurd naar de afdeling HR en op de website worden ingevuld, worden door ICTZ uitsluitend verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen ICTZ. De gegevens zullen niet op een andere manier worden gebruikt en/of worden opgeslagen voor andere doeleinden. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, bestaat het werving- en selectieproces bij ICTZ onder andere uit het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking en/of het plannen van een sollicitatiegesprek, eventueel en indien relevant het contact opnemen met opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen.

 

Met “verwerken” van persoonsgegevens wordt bedoeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken en opvragen van gegevens, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens in het kader van de werving- en selectieprocedure. De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld door het opsturen van het digitale sollicitatie door de sollicitant. Daarna kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing. ICTZ verzamelt enkel gegevens die relevant zijn voor de werving- en selectieprocedure. Deze gegevens zijn in ieder geval de naam, voornamen, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, contactgegevens (telefoonnummer en e-mail), het geslacht en de geboortedatum van de sollicitant. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Indien je een CV of motivatiebrief indient, verwerken we alle overige informatie die daarin is opgenomen. ICTZ verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die zien op de godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven dan wel lidmaatschap van een vakvereniging.